Mối quan hệ giữa độ dẫn điện EC, tổng chất rắn hòa tan TDS và độ mặn trong đo lường chất lượng nước

Độ dẫn điện EC, tổng lượng chất rắn hòa tan TDS, độ mặn... là những thông số quan trọng trong đo lường chất lượng nước. Hiểu biết về mối quan hệ giữa các chỉ tiêu này giúp bạn đo lường các thông số dễ dàng khi không có thiết bị đo lường chính.