Máy lọc nước Famy đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ y tế về nước uống trực tiếp

Tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ y tế là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Máy lọc nước Famy đã đạt được tiêu chuẩn cho nước đầu ra có thể uống trực tiếp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất của máy lọc nước, nó đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng sản phẩm.