Đặng Chung Kiên - FirebirD

PR & Marketing Manager

Tôi là Kiên, là chuyên gia trong lĩnh vực CNTT và Xử lý nước. Tôi ở đây để hỗ trợ các bạn trong các vấn đề về xử lý nước.


Xem tôi trên mxh